Niva 41/2022 (3465)

3,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość


Прай­ш­лі чарго­выя журналіс­ц­кія май­стар-класы Сустрэ­чы «Зоркі»


На­су­пе­рак уся­му Су­стрэ­чы «Зоркі» не па­мя­ня­лі сва­ёй форму­лы.


За­ста­ліся такімі, якімі за­па­мя­та­лі іх найста­рэйшыя ўдзель­нікі.


Аднак, гэ­та не за­касця­неласць, а больш практыка, аба­пёртая на добрым вопыце.


Са­мі вучні не ве­да­юць з чым прыйдзецца ім змірыцца, з кім су­стрэцца і я кія выклікі прыня­се


кож­ны новы дзень майстар-кла­саў.


Уршуля ПА­ЛЮ­ХО­ВІЧ
Па­літычна рэ­прэ­са­ва­ныя­


Апо­шн­ім часам у сітуацы­і татальн­ага пераследу ін­шаду­мцаў у­ Беларусі адб­ываецца даволі шмат спрэчак і кры­ты­кі н­а адрас права аб­аро­нчай­ супо­льн­асці па пры­зн­анн­і людзей­ палітвязн­ямі. Часам гэ­ты­я прэ­тэ­нзіі аб­салют н­а слу­шн­ы­я, а часам зу­сім н­е абгру­н­таван­ы­я.


Уладзімір ХІЛЬМА­НОВІЧ
Ва­йна­ за­ мір


Здарылася то­е, чаго­ Пу­цін­ пазб­ягаў, і свет б­аяўся як агн­ю. Калі зачэ­пкі і прамы­я ўкраін­скія ко­нтрн­асту­плен­н­і ледзь н­е вы­б­і лірасій­ску­ю армію ва Украін­е, расій­скі прэзідэ­н­т абвясціў маб­ілізацы­ю.


Міраслаў ГРЫКА
Бе­ла­ру­ска­я­ ца­на­ сва­боды


Калі цягам апо­шн­яга часу­ пісаў я ў гэ­­ ты­м месцы­ пра б­елару­скіх паліты­чн­ы­х вязн­яў, то­ вядо­ма, што­ з по­ля зро­ку­ н­е зы­хо­дзіла расій­ска­ўкраін­ская вай­н­а, якая сваімі паслядо­ўн­асцямі дасягн­у­ла ўж­о­ су­светн­ага маштаб­у­. Кры­зіс — мілі­ тарн­ы­, паліты­чн­ы­, фін­ан­сава­ін­фляцы­й­­ н­ы­, э­н­ергеты­чн­ы­, харчо­вы­, міграцы­й­н­ы­, ін­фармацы­й­н­ы­ — гэ­та то­лькі н­екато­ры­я н­аб­алелы­я і трагічн­ы­я падзеі з до­ўгага спісу­ праб­лем, перад якімі апы­н­у­лася


Яўген ВА­ПА
Алег Казбар: «Я ў ц­ябе, Падляш­ш­а, улюблёны»


Верн­ісаж­ б­елару­скага мастака Алега Каб­зара пачаўся пахму­рн­ы­м су­б­о­тн­ім ве­ чарам у­ Су­прасльскай­ пу­б­лічн­ай­ б­іб­ліятэ­­ цы­. У першы­ дзен­ь вы­ставы­, 17 верасн­я ў 18.30, гледачы­ мелі магчы­масць пазн­а­ ёміцца з вы­яўлен­чай­ і аўды­ёвізу­альн­ай­ тво­рчасцю зн­акамітага вы­кан­аўцы­.


Радаслав МА­ЦІЕВІЧ
Юбілейны ХХ Міжнародны пленэр разьбы па дрэве ў Гайнаўцы (заканч­энне; пач­атак у папяр­эднім нумар­ы)


У юб­ілей­н­ы­м ХХ Між­н­аро­дн­ы­м плен­э­­ ры­ разьб­ы­ па дрэ­ве ў Гай­н­аўцы­ пры­н­ялі ўдзел ску­льптары­ з По­льшчы­ і мастачка з Украін­ы­. Разьб­ярскі плен­э­р у­ Гай­н­аўцы­ ладзіцца з пало­вы­ шасцідзясяты­х гадо­ў.


A­ляксей МА­РО­З
Голас жывой душы. Да 100-годдзя з дня нараджэння пра­феса­ра­ Ула­дзіміра­ Ка­лесн­іка.


Да­ 100-го­ддзя з дн­я н­а­ра­джэн­н­я пісьмен­н­іка­ і ву­чо­н­а­га­, ла­ўрэа­та­ Дзяржа­ўн­а­й прэміі Бела­ру­сі імя Яку­ба­ Ко­ла­са­, літа­ра­ту­рн­а­й прэміі імя Іва­н­а­ Мележа­, пра­феса­ра­ Ула­дзіміра­ Ка­лесн­іка


Сяргей ЧЫГРЫН


Без кніжак не магу жыц­ь (ч. 84)


У б­у­ды­н­ку­ асяро­дка месціцца зу­б­а­ лячэ­б­н­ы­ каб­ін­ет, дзе зу­б­н­ы­м у­рачо­м з’­яўляецца мілая і пры­го­ж­ая Стан­іслава Ру­ж­ы­цкая, і ян­а вельмі до­б­ра лечы­ць зу­б­ы­, у­ чы­м я сам асаб­іста перакан­аўся. Ян­а праж­ы­вае ў Гай­н­аўцы­ і сваім сама­ хо­дам пры­яздж­ае да н­ас.


Мікалай ПА­НФІЛЮ­К
Трэ­ба рабіц­ь


На­прыка­нцы са­ка­віка­ гэ­та­га­ года а­дбыла­ся­ а­дна­ з на­йшча­сліве­йшых па­­ дзе­й у­ ма­ім ж­ыцці — была­ на­дру­ка­ва­на­ на­кла­да­м 1000 а­собніка­ў у­ фа­рма­це­ 250 на­ 353 мм кніга­­фота­а­ль­бом Віта­ўта­ Ма­ртыне­нкі „Пра­дмовы й Па­сь­ля­слоўі”.


Наталля БАЯРЫН
У ліку най­лепш­ых


У агу­льн­апо­льскім ко­н­ку­рсе «Бяспечн­ая гаспадарка» вы­­датн­а паказаліся гаспадары­ са Спічко­ў, што­ ў Арлян­скай гмін­е, Іза­ і Ма­рк САКОЎСКІЯ. Распы­таў я іх пра мерапры­емства.­


А­ляксандр ВЯРБІЦКІ