Regulamin sklepu i Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy, zwany dalej Sklepem, prowadzi Rada Programowa Tygodnika „NIWA” z siedzibą w Białymstoku ul. Zamenhofa 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000103877, NIP: 542-19-50-204, REGON 050317040, zwana dalej Sprzedawcą.

  2. Nabywcą w Sklepie może być zarówno konsument (osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), jak i przedsiębiorca.

  3. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Nabywcę zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

  4. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, są to ceny brutto, nie zawierające kosztów transportu. Ogólna informacja o zasadach i kosztach dostarczania towarów znajduje się w zakładce „Wysyłka i płatności”, zaś szczegółowa informacja dotycząca konkretnego zamówienia podawana jest podczas jego składania.

  5. Sklep umożliwia Nabywcy zapoznanie się z Towarami Sprzedawcy, ich cenami oraz dostępnością Towarów, jak też umożliwia Nabywcom zawarcie Umowy Sprzedaży.

II.    DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:
a. Towar – produkty lub Usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie;
b. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Nabywcy) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Nabywcę podczas procesu rejestracji Nabywcy;
c. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nabywająca Towar dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
d. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie oraz w systemie informatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Nabywcy oraz składanych przez niego Zamówień;
e. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą którego Nabywca dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;
f. Nabywca – konsument (osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu;
g. Login – adres poczty elektronicznej Nabywcy używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
h. Nowe Zamówienie – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system informatyczny Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę.
i. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży, zawarte w niniejszym Regulaminie i stanowiące jego integralną część;
j. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Nabywcy, zawarty w niniejszym Regulaminie i będący jego integralną częścią;
k. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę;
l. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym e-niva.org, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz dokonać zakupu w Sklepie;
m. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
n. Usługa – usługa świadczona na rzecz Nabywcy nieodpłatnie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży;
o. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Sprzedawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.
p. Regulamin – niniejszy regulamin i Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego e-niva.org

III.    KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Nabywcy zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego, dostępnego w Sklepie, poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych.
2.    Dane Użytkownika, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, zastosowanie znajduje rozdział VIII niniejszego Regulaminu. Sprzedawca stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Strona internetowa, na której znajduje się sklep korzysta z certyfikatu SSL.
3.    W przypadku ustania pomiędzy stronami świadczenia Usług, Konto danego Nabywcy przestaje być aktywne i dostępne dla Nabywcy, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.
4.    Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są wyłącznie dla Nabywcy oraz dla Sprzedawcy.
5.    Konto przypisane jest Nabywcy, który wprowadził w toku rejestracji swoje dane i jest dostępne wyłącznie dla tego Nabywcy po zalogowaniu się na nim, po uprzednim podaniu odpowiedniego Loginu i Hasła. Nabywca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym także za wszelkie treści zamieszczane przez te osoby trzecie na Koncie i przy jego użyciu, a w szczególności za złożone Zamówienia i zawarte Umowy Sprzedaży.
6.    Nabywca dokonując wyboru miejsca dostawy Towarów pod wskazany przez niego adres zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
7.    Nabywca, który występuje o wystawienie faktury VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązany jest do podania numeru NIP, celem sporządzenia stosownego dokumentu.

IV.    ZAMÓWIENIE

1.    Nabywca może złożyć Zamówienie poprzez Konto po jego zarejestrowaniu i zalogowaniu się na nie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym licząc od momentu ich doręczenia. Usługi Sklepu mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu oraz w razie jego awarii.
2.    W celu złożenia Zamówienia Nabywca – poprzez dostęp do Sklepu:
) wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży,
b) wybiera sposób dostarczenia Towaru – jeżeli towar tego wymaga,
c) wybiera sposób dokonania płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie,
d) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce dostarczenia Towaru, danych Nabywcy oraz ceny za Towar oraz formy dokonania płatności,
e)    potwierdza zapoznanie się oraz przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu, w tym także zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami na temat przetwarzania danych osobowych Nabywcy,
f)    Zaznacza opcję „Zamawiam”.
3.    Sprzedawca rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem koniecznym Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedawcy.
4.    Nabywca ma prawo anulować Zamówienie dotyczące Towaru do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru; do chwili otrzymania od Sprzedawcy Potwierdzenia Zamówienia.
a.    W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki pocztą elektroniczną: poinformuje Nabywcę o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone), albo
b.    zaproponuje Nabywcy anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Nabywcę, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia, a w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone.
5.    W terminie dwóch (2) kolejnych dni roboczych po otrzymaniu od Sprzedawcy propozycji anulowania Zamówienia w części Nabywca może potwierdzić Sprzedawcy w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Nabywca nie przekaże Sprzedawcy stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Nabywcę i uważane będzie za niezłożone.
6.    Sprzedawca potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia, wysyłając do Nabywcy na wskazany adres e-mail Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie danego Zamówienia przez Sprzedawcę następuje nie później niż w terminie do siedmiu (7) dni roboczych od daty jego otrzymania.
7.    Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Nabywcę Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana zarejestrowanemu Nabywcy na jego Koncie.
8.    Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Nabywcy Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Nabywcę w formularzu elektronicznym Zamówienia.
9.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Nabywcę przy składaniu Zamówienia lub przy jego modyfikacji.
10.  Nabywca będzie informowany przez Sprzedawcę o bieżącym statusie Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail.

V.    INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

1.    Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu, które zostały zgłoszone przez Nabywców.
2.    Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Nabywcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. Reklamacja obligatoryjnie powinna zawierać szczegółowe dane usługi, informację na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z uzasadnieniem. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane, na co Nabywca wyraża zgodę.
3.    W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie mają zastosowania do reklamacji Towarów składanych przez Nabywców będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową. W tym przypadku zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4.    Jeżeli Towar zakupiony przez Nabywcę – konsumenta jest niezgodny z umową, Nabywca taki może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Nabywcę inny sposób zaspokojenia. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Nabywcę na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
5.    Zgodnie z art. 568 § 1 kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Sklep jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie.
6.    W przypadku sprzedaży na rzecz Nabywców nie będących konsumentami, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jeśli jest ono następstwem zdarzeń spowodowanych vis maior lub pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności: zagrożenia konfliktem zbrojnym lub wystąpieniem konfliktu/ów zbrojnego/ych, aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, nadmiernych opadów atmosferycznych w tym śnieżycy, eksplozji, awarii systemów nadawczych, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji.

VI.    INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.    Nabywca zobowiązany jest do:
a)    korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,
b)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Nabywca nie był adresatem,
c)   korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
2.    Nabywca ma prawo zawiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
3.    Nabywca ma prawo zawiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości Usług.
4.    Nabywca ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Nabywca ma prawo wypowiedzieć w każdym momencie umowę o świadczenie Usług w drodze oświadczenia pisemnego. Po doręczeniu wypowiedzenia Sprzedawcy ma on obowiązek zlikwidowania konta Nabywcy w terminie do siedmiu (7) dni roboczych od daty doręczenia Sprzedawcy wypowiedzenia.
5.    Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Nabywca powinien zgłaszać drogą mailową lub pisemną za pośrednictwem poczty lub kuriera.
6.    Niektóre komunikaty przesyłane Nabywcy przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w związku z realizacją zakupów internetowych generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Sprzedawcy, a następnie zatwierdzane do wysłania przez pracownika Sprzedawcy. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Nabywca przesłałby zwrotnie, tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Sprzedawcy (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Nabywca przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Sprzedawcy powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail.
7.    Nabywca zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu nie będzie:
a.    naruszał postanowień Regulaminu,
b.    podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
c.    naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Nabywców,
d.    dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
8.   W przypadku naruszenia przez Nabywcę lub osoby trzecie, którym Nabywca udostępnił możliwość korzystania z jego Konta, obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Nabywcy umowę o świadczenie Usług z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w dniu następnym po dniu doręczenia Nabywcy drogą mailową oświadczenia Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług.

VII.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1.     Nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
2.    Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się – Formularz_odstapienia_od_umowy
3.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

VIII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Administratorem danych osobowych Nabywcy zgodnie z RODO jest Sprzedawca.
2.    Nabywca rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku zarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego, również w celu prowadzenia Konta użytkownika. Ponadto, przetwarzanie danych osobowych Nabywcy następuje w celach:
a) wykrywania nadużyć i zagrożeń w toku realizacji umowy oraz im zapobiegania (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
b) wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia);
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń lub należności, względnie zawiadamiania właściwych organów (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia, prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy);
d) realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
e) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
f) administracyjnych Sprzedawcy, w tym do analiz, statystyk, raportowania na wewnętrzne potrzeby Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);
g) przesyłania informacji lub ofert handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia).
4. W powyżej wskazanych celach dane mogą być udostępniane innym podmiotom, tj.:
a) podwykonawcom wspierającym Sprzedawcę przy wykonywaniu usług związanych z zawartymi z Klientami umowami, w tym m.in. przy obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;
b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, z którymi Sprzedawca ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi: IT (hosting, skrzynka pocztowa e-mail itp.), kadrowo – płacowe, prawne, administracyjne, nabywcom wierzytelności, pocztowe, kurierskie, marketingowe (graficzne). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcę na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Sprzedawca korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Sprzedawca przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj.:
a) rozpatrzenia wniosku ofertowego, zbadania wiarygodności płatniczej (w tym z wykorzystaniem profilowania) i ważności oferty – przetwarzane będą przez czas związania ofertą lub niezbędny do momentu zawarcia umowy, a w razie jej zawarcia przez okres wykonywania umowy;
b) realizacji umowy – będą przetwarzane aż do czasu zakończenia umowy, a następnie do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, o których mowa w umowie, kodeksie cywilnym oraz innych ustawach;
c) wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej – przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;
d) weryfikacji wiarygodności płatniczej, w tym zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w zapłacie należności w trakcie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu (w tym z wykorzystaniem profilowania) – przetwarzane będą przez okres ważności umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez firmę Sprzedawcy roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy);
e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń lub należności – przetwarzane do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, o których mowa w umowie, kodeksie cywilnym oraz innych ustawach;
f) realizacji uprawnień reklamacyjnych – przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
g) realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia nałożonych obowiązków przez Sprzedawcę;
h) administracyjnych – będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Sprzedawcy lub do czasu wniesienia przez Nabywcę sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
i) prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Nabywcę wyrażonej zgody.
6. Nabywcy przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 RODO;
c) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Nabywca uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
W celu umożliwienia realizacji praw i zgłaszanych żądań, konieczne jest jednoznaczne zidentyfikowanie Klienta, jako uwierzytelnionego wnioskodawcy.
7. Niezależnie od praw wymienionych wyżej Nabywca może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego.
8. W szczególnych sytuacjach Nabywca może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych nie jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku Nabywcy, Sprzedawca nie będzie już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją:
a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Nabywcy, lub
b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy.
9.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy w celu realizacji Zamówienia za zgodą Nabywcy wyrażoną poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, oraz stosownej Klauzuli.
10.    Podanie przez Nabywcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
11.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy w celach marketingowych jedynie za zgodą Nabywcy wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
12.  Nabywca może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
13.  Nabywca może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie stosownego e-maila.

X.    PRAWA AUTORSKIE

1.    Strona internetowa Sklepu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Nabywcy wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Nabywcy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu o, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
2.    Logo oraz autorska szata graficzna strony internetowej Sprzedawcy  stanowią jego dobro chronione w rozumieniu przepisów art. 23 w zw. z art. 43 kodeksu cywilnego. Majątkowe prawa autorskie Sprzedawcy chronione są przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności art. 79 i n. ustawy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin dostępny jest w Sklepie oraz zamieszczony na stronie internetowej.
2.  W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
3.    Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje Nabywcę na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
4.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
5.    Nabywca niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich  przestrzegania.
6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2020r.